BPIN Mascot

นำเสนอกลยุทธ์สนับสนุนการสื่อสารแบรนด์ผ่านการออกแบบมาสคอต ที่เชื่อมความสัมพันธ์รหว่างองค์กรผ่านพันธกิจต่างๆ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานแก่ภาคประชาชน