Cadbury สร้างสรรค์ ‘Unity Bar’ รวมช็อกโกแลต 4 แบบไว้ในหนึ่งแท่ง

Cadbury สร้างสรรค์ ‘Unity Bar’ รวมช็อกโกแลต 4 แบบไว้ในหนึ่งแท่ง
January 15, 2020 - by Branding, Creative

Cadbury กำลังสร้างสรรค์ช็อกโกแลต Unity Bar เพื่อเกื้อหนุนให้ลูกค้าในอินเดียที่มีความหลากหลายในทางศาสนา สังคม วัฒนธรรม ประเพณี วรรณะ ภาษา มีความรักใคร่กัน ยอมรับกัน มีความเป็นเอกภาพทางสังคม โดยช็อกโกแลต Unity Bar ของ Cadbury จะเป็นเสมือนตัวแทนที่สื่อถึงความเป็นเอกภาพนั้น

ช็อกโกแลตแบบแท่งชนิดใหม่ของ Cadbury ที่ใช้ชื่อว่า Unity Bar เป็นช็อกโกแลตแบบแท่งที่ผสมผสานช็อกโกแลต Cadbury  4 ประเภท ได้แก่ ดาร์กช็อกโกแลต (Dark), ช็อกโกแลตผสม (Blended) ช็อกโกแลตนม (Milk), และไวท์ช็อกโกแลต (White)

Unity Bar จะขายในราคา 1.02 ดอลลาร์ และมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคปลดเปลื้องตัวเองจากอคติ และเกิดความรู้สึกมีความชื่นชมยินดีกับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายของคนอินเดีย

Cadbury นำความหลากหลายที่สวยงามมารวมกันด้วยความรัก แบรนด์ช็อกโกแลตแบรนด์นี้ได้สร้างสรรค์ ช็อกโกแลต ‘Unity Bar’ สำหรับลูกค้าชาวอินเดียที่มีความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรมอย่างหลาก หลาย ซึ่งต่างต้องการแสดงตัวตนของตนให้ได้รับการยอมรับอย่างดีจากคนอื่น

‘Unity Bar’ เกิดจากแนวคิดของของเอเยนซีโฆษณา โอกิลวี่อินเดีย (Ogilvy India) ผสมผสานช็อกโกแลต Cadbury สี่ประเภทไว้ในแท่งเดียว ดาร์กช็อกโกแลต (Dark), ช็อกโกแลตผสม (Blended) ช็อกโกแลตนม (Milk), และไวท์ช็อกโกแลต (White)

ในอินเดีย ประชาชนมีการจำแนกตามวรรณะ ภาษา ศาสนา และภูมิภาค ทำให้เกิดอคติต่อกันอย่างไม่จำเป็น ดังนั้น Cadbury จึงได้พัฒนาช็อกโกแลต ‘Unity Bar’ ขึ้นสำหรับตลาดอินเดีย เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคชื่นชมยินดีกับ “สายรุ้งสีน้ำตาล ที่เป็นประหนึ่งช่อดอกไม้ขนาดยักษ์ที่มีรสชาติหอมหวานอบอวลลิ้น ซึ่งเป็นเสมือนจุดบรรจบของความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หลอมรวมเข้าด้วยกัน”

ช็อกโกแลตแท่งใหม่ขายปลีกในราคา 73 รูปีอินเดีย (1.02 ดอลลาร์) ถูกโฆษณาในหนังสือพิมพ์ The Economic Times ในช่วงวันประกาศอิสรภาพ 73 ปีของอินเดีย นี่เป็นวิถีทางที่น่าประหลาดใจในการสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม โฆษณาเต็มหน้าถูกตีพิมพ์ลงบนกระดาษในภาษา Kannada, Telugu และภาษา Marathi ที่ผู้ที่ไม่เข้าใจภาษานี้จะไม่สามารถอ่านและแปลได้

โฆษณาดังกล่าวมาพร้อมกับข้อความว่า “พาดหัวด้านบนไม่ได้พิมพ์ผิด มันเป็นภาษา Kannada/ Telugu/Marathi มันบอกว่า “สิ่งที่น่าสนใจอันแสนหวานเกิดขึ้นเมื่อเรารวมเป็นหนึ่งเดียว”

แบรนด์ที่สร้างความประนีประนอมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคน ย่อมส่งผลให้รวมคนที่รักแบรนด์ได้มากขึ้น

Reference

http://www.brandage.com/article/14330/Cadbury-

Share this post? Facebook Twitter Google+ Linkedin

Add your Comment